Glädje att göra, kunna och lära sig

Vad är mirakelmedicinen som hjälper i lärandet? Det är glädje. I steinerpedagogiken ser barnet och den unga de egna handlingarna och framstegen – spåren av sina egna händer – och kan glädjas över dem. Att vara och göra tillsammans skapar glädje. Man kan glädjas över så många saker – och det är viktigt att lyfta fram dem!

“I puberteten betonas allt mer glädje i mötet med eleven och studeranden. Läraren är en fostrare och en expert, men ännu mer en vuxen som är närvarande för de unga på känslonivå.

Steinerskolans lärare måste våga leva sig in i ämnet som lärs, för att det ska tilltala barnet också emotionellt. Att få eleven att fundera över saker i världen är en bra sak. I detta hjälper steinerskolans läroplan, som bygger på åldersbaserad undervisning och där man gång på gång märker i praktiken hur temana träffar målet: eleverna blir entusiastiska över sakerna som lärs ut.

I puberteten är det utöver glädje också viktigt att läraren och fostraren har en välvillig blick och attityd till den unga. Auktoriteten minskar inte av delad glädje.

 

ILONA LEHTINEN, KLASSLÄRARE, RUDOLF STEINERSKOLAN I HELSINGFORS

dela med sig