TOIMINTA­PERIAATTEET
STEINER­KOULUILLE JA STEINER­PÄIVÄKODEILLE

Steinerkoulujen ja steinerpäiväkotien toimintaperiaatteiden tarkoituksena on selkiyttää ja suojata steinerpedagogisten arvojen mukaista toimintaa. Steinerkasvatuksen liitto valvoo Suomessa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti -nimien käyttöä.

Nimikkeellä on Euroopan laajuinen suoja (EUIPO). Nimikesuojan (tavaramerkin) haltija on Bund der Freien Waldorfschulen ja pedagogisista periaatteista vastaavat Steinerkoulujen kansainvälinen neuvosto (Haagin piiri, Hague Circle – International Council for Steiner Waldorf Education) ja Steinerpäiväkotien kansainvälinen järjestö (IASWECE, International association for Steiner Waldorf Early Childhood Education).

Steinerkasvatuksen liiton jäsenet sitoutuvat toimimaan ja kehittämään toimintaansa näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet

 1. ovat arvo- ja laatulupaus, josta koostuu myös steinerkasvatuksen kansallinen brändi.
  ovat ohjaava dokumentti Steinerkasvatuksen liiton jäsenistölle, ne asettavat velvoitteen, mitä vähintään pitää olla voidakseen toimia steinerpäiväkotina / kouluna.
 2. keskittyvät siihen, että toiminta jäsenyhteisöissä toteutuu steinerpedagogisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
 3. on yhteistyössä laadittu ja hyväksytty Steinerkasvatuksen liiton yhdistyksen kokouksessa.
 4. ovat julkista tietoa, jonka mukaan mukaan me arvioimme omaa toimintaamme ja puutumme siihen, mikäli on tarpeen.
 5. ohjaa Steinerkasvatuksen liiton antamaa tukea jäsenistölle.
 6. toimintaperiaatteiden ytimenä on steinerpedagogiikan ja steinerpedagogisten arvojen arvostus ja toteuttaminen.

Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöissä

 • Oikeus käyttää steinerpäiväkoti ja steinerkoulu nimiä.
 • Steinervarhaiskasvattajilla kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.
 • Steinerkoulunopettajalla kelpoisuus toimia steinerkoulussa.
 • Pedagoginen ja yhteisöllinen tuki Steinerkasvatuksen liitosta.

YDINARVOT
STEINER-
PEDAGOGIIKASSA

 • Steinerpedagogiikan lähtökohta on lapsi. Pedagogiikan päämäärä on kehittää jokaisen lapsen yksilöllisiä kasvumahdollisuuksia ikäkauden mukaisesti.
 • Ihmisen kehityksen ymmärtämiseen perustuva kasvatus suojelee ja kunnioittaa lapsuuden ja kehittyvän ihmisen arvoa.
 • Steinerkasvatuksessa luodaan perusta elinikäiselle oppimiselle ja terveelle kehitykselle, johon kuuluu jatkuva fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, älyllinen ja henkinen kasvu.
 • Steinerkasvatus ottaa huomioon kulttuurien monimuotoisuuden ja on sitoutunut yleisinhimillisiin, kestävän kehityksen eettisiin periaatteisiin.
 • Steinerkasvatuksen lähtökohtana on ymmärtää ihmistä osana luontoa ja ympäristöä.
 • Steinerpedagogisen yhteisön perusta on lasten/oppilaiden, huoltajien, opettajien ja muun henkilökunnan inhimillinen yhteisöllisyys.
 • Kaiken yhteistyön ja vuorovaikutuksen tulee olla ihmisarvoa kunnioittavaa.

TOIMINTA­PERIAATTEET

 • Toiminta noudattaa kansainvälisiä nimikesuojasta vastaavien toimijoiden kuvauksia steinerpedagogiikasta.
  Toiminnan ylläpitäjä on oikeustoimikelpoinen yhteisö.
 • Toiminta on ylläpitomuodosta riippumatta voittoa tavoittelematonta.
 • Yhteisö on Steinerkasvatuksen liiton jäsen.

Steinerkoulu

 • Steinerkoulut ovat itsenäisiä steinerpedagogiikkaa toteuttavia yksiköitä.
 • Steinerkoululla on opetuksen järjestämisluvassa määriteltynä erityinen kasvatusopillinen, steinerpedagoginen, erityistehtävä. (PO 6§ ja 7§ ja LukioL 6§)
 • Steinerkoulun toiminta perustuu steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen.
 • Opettajat kantavat yhdessä vastuuta steinerpedagogiikan toteutumisesta koulussa.
 • Steinerkoulussa toteutetaan valtakunnallisten perusopetuksen / lukion opetussuunnitelman perusteiden sekä steinerpedagogisen opetussuunnitelmarungon mukaan työstettyä paikallista opetussuunnitelmaa.
 • Steinerkoulussa kehitetään ja ylläpidetään steinerpedagogista laatua ja osaamista.
 • Steinerkoulut ovat Steinerkasvatuksen liiton jäseniä ja ne osallistuvat liiton jaostojen toimintaan.
 • Koulut ovat yhteydessä kansainväliseen steinerpedagogiseen liikkeeseen Steinerkasvatuksen liiton kautta.
 • Steinerkoulujen henkilöstö perehtyy steinerpedagogiikkaan toimenkuvansa mukaisesti.
 • Koulun steinerpedagogisesta laadusta vastaa pedagogisen henkilöstön muodostama opettajakunta.
 • Opettajakunta edistää steinerkasvatuksen tuntemusta yhteisössä.
 • Opettajakunta työskentelee säännöllisesti pedagogiikan kehittämiseksi ja syventämiseksi.
 • Steinerkoulun johdon tulee osaltaan huolehtia, että koulussa toimitaan yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti.
 • Steinerkoulun ylläpitäjänä voi toimia voittoa tavoittelematon, oikeustoimikelpoinen yhteisö.
 • Mahdollistaa steinerpedagogiikan ja sen arvojen mukaisen toiminnan toteutumisen steinerkoulussa.
 • Hallituksessa / johtokunnassa toimivat vastuuhenkilöt ymmärtävät steinerpedagogiikan perusperiaatteet ja yksityisen opetuksen- / koulutuksen järjestäjän vastuut.
 • Pitää huolen, että henkilöstöllä on riittävä steinerpedagoginen koulutus tai perehtyneisyys ja tarvittaessa järjestää mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
 • Laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa koululle johtosäännön, jossa määritellään mm. henkilöstön vastuut ja huoltajien osallisuus koulun toiminnassa.
 • Ylläpitäjän tulee osaltaan huolehtia, että koulussa toimitaan yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti.

Steinerpäiväkoti

 • Steinerpäiväkodit ovat itsenäisiä steinerpedagogiikkaa toteuttavia yksiköitä.
 • Steinerpäiväkodin toiminta perustuu steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen ja siellä toimitaan IASWECE:n hyväksymien “Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen peruspiirteet (0-7 vuotiaille)” -mukaisesti.
 • Steinerpäiväkotiyhteisön hallinto muodostuu pedagogien ja työnantajan edustajien yhteistyöstä.
 • Steinerpedagogiikan toteutumisesta vastaa kollegio.
 • Vastuuhenkilönä toimii päiväkodin johtaja.
 • Steinerpäiväkotiyhteisö koostuu asiakasperheistä, henkilöstöstä ja ylläpitäjästä.
 • Steinerpäiväkodissa toteutetaan valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa, sekä yksikkökohtaista kansalliseen steinerpedagogiseen varhaiskasvatussuunitelman runkoon perustuvaa suunnitelmaa.
 • Steinerpäiväkodissa kehitetään ja ylläpidetään steinerpedagogista laatua ja osaamista. (IASWECE:n periaatteet)
 • Steinerpäiväkodit ovat Steinerkasvatuksen liiton jäseniä ja osallistuvat liiton Varhaiskasvatusjaoston toimintaan vuosittain ja ovat sitä kautta myös kansainvälisen yhteisön jäseniä.
 • Päiväkodin steinerpedagogisesta laadusta vastaa pedagogisen henkilöstön muodostama kollegio.
 • Kollegio tekee kiinteästi yhteistyötä päiväkodin muun hallinnon ja perheiden kanssa sekä edistää steinerkasvatuksen tuntemusta.
 • Päiväkodin johtajana toimivalla tulee olla riittävä perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan.
 • Päiväkodin johtajan tulee osaltaan huolehtia, että päiväkodissa toimitaan yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti.
 • Steinerpäiväkodin ylläpitäjänä voi toimia voittoa tavoittelematon yhdistys tai yritys. Yritysmuotoinen toimija sitoutuu suuntaamaan toimintansa voiton steinerpedagogisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.
 • Mahdollistaa steinerpedagogiikan ja sen arvojen mukaisen toiminnan toteutumisen steinerpäiväkodissa.
 • Pitää huolen, että henkilöstöllä on riittävä steinerpedagoginen koulutus tai perehtyneisyys ja tarvittaessa järjestää mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
 • Tekee suunnitelman ja aikataulun henkilökunnan steinerpedagogista täydennyskoulutusta varten ja tukee sitä taloudellisesti.
 • Laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa päiväkodille johtosäännön, jossa määritellään henkilöstön vastuut ja huoltajien osallisuus päiväkodin toiminnassa.
 • Mahdollistaa huoltajille päiväkodin yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan.
 • Perehdyttää myös yksinomaan hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt riittävästi steinerpedagogiikkaan ja steinerpäiväkodin toimintaan.
 • Päiväkodin ylläpitäjän vaihtuessa yhdistyksen jäsenyys ja samalla nimenkäyttöoikeus tulee uudelleen haettavaksi.

PROSESSIT

 • Steinerpäiväkodin ja steinerkoulun perustamisessa ja jäsenyyden hakuprosessissa noudatetaan Steinerkasvatuksen liiton määrittelemää toimintatapaa.
 • Mikäli jäsenyhteisöllä on vaikeuksia toteuttaa tässä kuvattuja toimintaperiaatteita, aloitetaan jäsenyhteisön kanssa yhteistyössä tukiprosessi.
 • Mikäli toimintaperiaatteet eivät täyty, jäsenyys voidaan päättää yhdistyksen kokouksen päätöksellä.
Lisätiedot

Nämä toimintaperiaatteet
on hyväksytty
Steinerkasvatuksen liiton
syyskokouksessa 2023.

Steinerkasvatuksen liitto
Toiminnanjohtaja

Pia Pale

pia.pale@steinerkasvatus.fi