Steinerpäiväkotien toimintaperiaatteet

Steinerpäiväkotien toimintaperiaatteiden tarkoituksena selkiyttää ja suojata steinerpedagogisten arvojen mukaista toimintaa. 

Steinerkasvatuksen liitto valvoo Suomessa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti -nimien käyttöä. Nimikkeellä on Euroopan laajuinen suoja (EUIPO). Nimikesuojan (tavaramerkin) haltija on Bund der Freien Waldorfschulen ja pedagogisista periaatteista vastaavat Steinerkoulujen kansainvälinen foorumi (IF) ja Steinerpäiväkotien kansainvälinen järjestö (IASWECE).

 

Toimiakseen steinerpäiväkotina, yksittäisen päiväkodin tulee täyttää nämä toimintaperiaatteet:

  1. Päiväkodin on oltava oikeustoimikelpoinen yhteisö
  2. Toiminta ei saa olla ristiriidassa IASWECE:n laatiman “Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen peruspiirteet (0-7 vuotiaille)” kuvauksen kanssa.
  3. Toiminnan on oltava ylläpitomuodosta riippumatta voittoa tavoittelematonta.

 

STEINERPÄIVÄKOTI

  • Steinerpäiväkodit ovat itsenäisiä steinerpedagogiikkaa toteuttavia yksiköitä.
  • Steinerpäiväkodin toiminta perustuu steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen ja siellä toimitaan IASWECE:n hyväksymien “Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen peruspiirteet (0-7 vuotiaille)” -mukaisesti.
  • Steinerpäiväkotiyhteisön hallinto muodostuu pedagogien ja työnantajan edustajien yhteistyöstä. 
  • Steinerpedagogiikan toteutumisesta vastaa kollegio. Vastuuhenkilönä toimii päiväkodin johtaja.
  • Steinerpäiväkotiyhteisö koostuu asiakasperheistä, henkilöstöstä ja ylläpitäjästä. 
  • Steinerpäiväkodissa toteutetaan valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa, sekä yksikkökohtaista kansalliseen steinerpedagogiseen varhaiskasvatussuunitelman runkoon perustuvaa suunnitelmaa.
  • Steinerpäiväkodissa kehitetään ja ylläpidetään steinerpedagogista laatua ja osaamista. (IASWECE:n periaatteet)
  • Steinerpäiväkodit ovat Steinerkasvatuksen liiton jäseniä ja osallistuvat liiton Varhaiskasvatusjaoston toimintaan vuosittain.
  • Steinerpäiväkodin perustamisessa ja nimenkäyttöoikeuden hakuprosessissa noudatetaan Steinerkasvatuksen liiton määrittelemää toimintatapaa.
  • Mikäli päiväkodilla on vaikeuksia toteuttaa tässä kuvattuja toimintaperiaatteita aloitetaan yhteistyössä tuki- ja arviointiprosessi.
  • Mikäli toimintaperiaatteet eivät täyty, oikeus nimenkäyttöön voidaan evätä.

 

HENKILÖSTÖ

  • Päiväkodin steinerpedagogisesta laadusta vastaa pedagogisen henkilöstön muodostama kollegio.
  • Kollegio tekee kiinteästi yhteistyötä päiväkodin muun hallinnon ja perheiden kanssa sekä edistää steinerkasvatuksen tuntemusta.
  • Päiväkodin johtajana toimivalla tulee olla riittävä perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan. 
  • Päiväkodin johtajan tulee osaltaan huolehtia, että päiväkodissa toimitaan horisontaalisen toimintakulttuurin mukaisesti.

 

YLLÄPITÄJÄ

  • Steinerpäiväkodin ylläpitäjänä voi toimia voittoa tavoittelematon yhdistys tai yritys.
   Yritysmuotoinen toimija sitoutuu suuntaamaan toimintansa voiton             steinerpedagogisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.
  • Mahdollistaa steinerpedagogiikan ja sen arvojen mukaisen toiminnan toteutumisen steinerpäiväkodissa.
  • Pitää huolen, että henkilöstöllä on riittävä steinerpedagoginen koulutus tai perehtyneisyys ja tarvittaessa järjestää mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
  • Huolehtii, että vähintään 1/3 kasvatustyötä tekevällä henkilökunnan jäsenellä on steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tutkinto (240 op.), tai niitä vastaavat steinerpedagogiset opinnot.
  • Tekee suunnitelman ja aikataulun henkilökunnan steinerpedagogista täydennyskoulutusta varten ja tukee sitä taloudellisesti.
  • Laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa päiväkodille johtosäännön, jossa määritellään henkilöstön vastuut ja huoltajien osallisuus päiväkodin toiminnassa.
  • Mahdollistaa huoltajille päiväkodin yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan.
  • Perehdyttää myös yksinomaan hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt riittävästi steinerpedagogiikkaan ja steinerpäiväkodin toimintaan.
  • Päiväkodin ylläpitäjän vaihtuessa nimenkäyttöoikeus tulee uudelleen haettavaksi.

 

Toimintaperiaatteet tarkastetaan uudelleen vuonna 2023 tai tarpeen mukaan.

Nämä toimintaperiaatteet on laadittu yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton Varhaiskasvatusjaoston kanssa ja ne on hyväksytty Steinerkasvatuksen liiton hallituksen kokouksessa 8.6.2021.

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne