Different methods at different ages

Ikäkausiopetus tarkoittaa juuri sitä – että jokaisella ikävaiheella on omat kehityksen askeleet, jotka otetaan huomioon opetuksen ja kasvatuksen käytännöissä.

Jäljittelystä edetään asteittain itsenäiseen tekemiseen ja ajatteluun. Steinerkasvatuksen menetelmät perustuvat ihmisen tietoisuuden evoluutioon.

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisen lapsen kasvun painopiste on fyysisessä kasvussa, tahdon ja toiminnallisuuden alueella. Leikki, arjen toiminnot ja monipuolinen liikunta kehittävät lapsen tuntoa ja ymmärrystä omasta kehosta, sen rajoista ja taidoista. Lapsi oppii jäljittelemällä ympäristöään ja siinä toimivia aikuisia.

Perusopetusvaihe

koulukypsyydestä murrosikään
Kasvun painopiste on siirtynyt tunne-elämän alueelle. Opetussisällöt muunnetaan eläviksi, tunteita herättäviksi mielikuviksi. Lapsen oman mielikuvituksen aktivointi on tärkeää. Murrosikää lähestyttäessä opetuksessa huomioidaan uusi kriittinen asenne ja kyky ajatella syy- ja seuraussuhteilla.

 

Lukio

murrosiästä varhaisaikuisuuteen
Murrosiästä aikuisuuteen painottuu ajattelun kehittyminen. Pyrkimyksenä on tukea erityisesti totuudellisuutta, arvostelukyvyn kehitystä, ajattelun elävyyttä ja johdonmukaisuutta. Asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta, opettajalla on asiantuntijan rooli ja työskentely on itseohjautuvampaa ja analyyttisempää kuin aiemmin.

Share