För olika åldrar på olika sätt

Åldersbaserad undervisning avser just det – att varje åldersskede har egna utvecklingssteg som beaktas i praxis i undervisningen och i fostran.

Från imitation går man stegvis vidare till självständigt arbete och tänkande. Steinerpedagogikens metoder bygger på evolutionen av människans medvetande.

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Fokus i tillväxten hos ett barn under skolåldern ligger i den fysiska tillväxten, i området för viljan och aktiviteten. Lek, vardagens aktiviteter och mångsidig gymnastik utvecklar barnets känsla och förståelse för sin egen kropp, dess gränser och förmågor. Barnet lär sig genom att imitera sin omgivning och de vuxna i den.

 

DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS SKEDE

från skolmognad till pubertet

Fokus i tillväxten har flyttats till känslolivets område. Undervisningsinnehållen modifieras så de blir levande fantasibilder som väcker känslor. Det är viktigt att aktivera barnets egen fantasi. När man närmar sig puberteten beaktas i undervisningen en ny kritisk attityd och förmåga att tänka genom orsak och verkan.

 

GYMNASIET

från pubertet till ung vuxen

Från puberteten till vuxenlivet ligger fokus på tänkandets utveckling. Strävan är att stöda särskilt sanningen, utvecklingen av omdömesförmågan, tänkandets livlighet och konsekvens. Saker granskas från många olika synvinklar, läraren har en expertroll och arbetet är mer självstyrt och analytiskt än tidigare.

dela med sig