BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

TULEVAISUUS ON KÄSISSÄMME

Tänään maailma tuntuu entistä epävarmemmalta paikalta. Tulevaisuus ei näyttäydy enää yhtä ennustettavalta kuin vielä muutama vuosi sitten. Tapahtuu paljon yhtäaikaisia, eri tasoisia, mutta toisiinsa vaikuttavia asioita. Tulevaisuus rymistelee sisään melkein karmit kaulassa ja vaatii tekemään isoja ratkaisuja.

 

 

 

Tulevaisuus on vahvasti läsnä steinerkasvatuksessa. On ollut aina. Kasvatus itsessään on työtä tulevaisuutta varten konkreettisesti tässä hetkessä. Kasvatus on vaikuttamista tulevaisuuteen ja maailman muuttamista jokapäiväisillä teoilla.

 

Tänään maailma tuntuu entistä epävarmemmalta paikalta. Tulevaisuus ei näyttäydy enää yhtä ennustettavalta kuin vielä muutama vuosi sitten. Tapahtuu paljon yhtäaikaisia, eri tasoisia, mutta toisiinsa vaikuttavia asioita. Tulevaisuus rymistelee sisään melkein karmit kaulassa ja vaatii tekemään isoja ratkaisuja. Kielenkäyttö kovenee, ihmisryhmät polarisoituvat.

 

Steinerkasvatuksen kenttä ei ole mikään erillinen saareke maailmasta. Voimme havaita, että talouden kiristyminen vaikuttaa ensimmäiseksi pieniin palveluntuottajiin ja toimijoihin. Kun taloudessa on tiukkaa, kun joka paikassa on tingittävä, kun venyttäminen ja säästäminen ei riitä, on muutettava totuttuja toimintamalleja ja tapoja. Tilanteet eivät ole helppoja. Tunteet nousevat pintaan ja huoli saattaa purkautua erilaisin tavoin. 

 

Steinerkasvatuksen tulevaisuudesta puhuttaessa keskeisimmäksi nousee usein sen pedagogisen impulssin sykintä tässä maailmassa. Miten ja missä muodossa voimme jatkaa työtämme merkityksellisen ja meille tärkeän pedagogisen ihmiskäsityksen pohjalta? Miten varmistamme että jatkossakin lapset ja nuoret pääsevät sellaisiin päiväkoteihin ja kouluihin, jossa heidät kohdataan tämän ihmiskäsityksen kautta? 

 

Opettajankoulutus on keskeinen osa steinerkasvatuksen impulssin säilymistä. Säilyminen on oikeastaan liian staattinen sana. Näen, että steinerpedagogiikka on dynaaminen, muuntuva ja kehittyvä pedagogiikka. Jos me vain säilytämme ja toistamme sitä mitä on ollut – se voi olla kaunista, mutta elävää se ei  ole. 

 

Mikä on muuttuvaa ja mikä pysyvää? Jos muutamme sellaista, mikä on pysyvää, sitä joka määrittää meidät: arvot, ydinajatukset, tarkoitus – mitä me enää sitten olemme? Jos taas takerrumme siihen, mikä on muuttuvaa, kuten toimintaympäristöt, tavat, tekijät – niin miten me uudistumme, kehitymme ja selviämme?

 

Steinerpedagoginen opettajankoulutus (luokanopettajien sekä varhaiskasvatuksen opettajien) on asia, jonka puolesta Steinerkasvatuksen liitto, Snellman-korkeakoulu ja näiden toimijat haluavat työskennellä ja taistellakin tarpeen vaatiessa nyt ja tulevaisuudessa. On selvää, että koulutuksen on löydettävä uusia toimivia muotoja ja tapoja. On pyrittävä mahdollistamaan koulutuspolku Snellman-korkeakoulussa monin eri tavoin. On luotava opintoja, jotka saavuttavat potentiaalit tulevat opettajat ja kasvattajat erilaisista taustoista ja tilanteista. On löydettävä ne ihmiset, jotka kantavat steinerkasvatuksen soihtua, ikuista tulta, tulevaisuudessa.

 

Snellman-Korkeakoulun strategiaryhmä pyysi loppuvuodesta kentältä näkemyksiä ja ideoita avuksi Snellman-korkeakoulun strategian rakentamiseen. Kyselyn vastausten perusteella Snellman-korkeakoulu koetaan tärkeänä ja keskeisenä koko steinerpedagogiselle liikkeelle Suomessa, paikkana jossa steinerkasvatuksen ihmiskuvaa ja steinerpedagogista ajattelua kehitetään. Esiin tuli myös paljon uudistamistoiveita ja -ajatuksia. Steinerpedagogisen aikuiskoulutuksen haasteina nähdään mm. koulutuksen pituus, saavutettavuus, hinta ja uudistuvuus. 

 

13.3. julkaistussa Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arviointi* varhaiskasvatuksen koulutuksen tilasta Suomessa. Snellman-korkeakoulu oli arvioitu omana kokonaisuutenaan. Keskeisenä tuloksena Snellman-korkeakoulun varhaiskasvatuskoulutuksen arvioinnissa painottuu koulutuksen eristäytyneisyys muusta kansallisesta varhaiskasvatuksen koulutuskentästä. Snellman-korkeakoulun koulutuksen vahvuudeksi nähdään prossessimaisuus, jota tulisi vahvistaa edelleen. Arviointiryhmä kaipaa opintoihin lisää tutkimusperustaisuutta ja ajankohtaisen ja uudemman tutkimustiedon hyödyntämistä koulutusprosesseissa ja opetushenkilöstön tutkimusosaamisen kehittämistä. Arviointiryhmä näkee tärkeäksi, että steinerpedagogisten varhaiskasvattajien opintojen asema varhaiskasvatuksen koulutusten kokonaisuudessa ratkaistaan. 

 

Liitto ja Snellman-korkeakoulu ovat tiiviisti yhteydessä. Snellman-korkeakoulussa työskennellään nyt toiminnan jatkamisen ja muokkaamisen parissa. Kun toiminnan kokonaisuus alkaa selkiytyä, Snellman-korkeakoulu järjestää koko steinerpedagogiselle kentälle tilannetiedotus-illan, jossa kaikilla on mahdollisuus kysyä itseä askarruttavia kysymyksiä. Tilaisuuden päivämäärä ilmoitetaan Steinerkasvatuksen liiton jäsenille heti kun se vahvistuu.

 

Steinerkasvatuksella on nyt kuitenkin hyvä tilanne Suomessa. Meitä on toimessa ja työssä kymmeniä, ellei satoja steinerkasvatukseen sitoutuneita ihmisiä. Meillä on energiaa, visioita ja kykyä toimia yhdessä meille merkityksellisen ja hyvän yhteisen tulevaisuuden eteen. Tällaisella porukalla meillä on voimaa ja mahdollisuus  luoda positiivista kuvaa steinerpäiväkodista ja -koulusta mielekkäänä työympäristönä ja -yhteisönä. Se on tärkeä osa kestävän tulevaisuuden luomista.

 

Tulevaisuus on aina arvoitus. Siksi on tärkeää, että meillä on selkeä kuva toivomastamme tulevaisuudesta, jotta voimme työskennellä sitä kohti vaikeillakin hetkillä. Toivottavasti tulevaisuudessa steinerpäiväkodit ja -koulut toimivat aktiivisena, arvostettuna osana yhteiskuntaa, yhteisöinä jossa steinerkasvatuksen ihmiskuvan mukaista pedagogiikkaa tehdään suurella sydämellä steinerpedagogiikkaan koulutettujen ja perehdytettyjen aikuisten yhteistyönä.

 

Pia Pale

Toiminnanjohtaja

Steinerkasvatuksen liitto

 

 

*KARVIn arviointi:

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS SUOMESSA 2023: 

Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista

https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/KARVI_0724.pdfl

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Merja Meriahven
Erityisopettaja, fil, ma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vaasan Rudolf
Steiner -koulu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aiheet