Mötets pedagogik

Diskussion, lyssnande och möte finns i kärnan av steinerpedagogiken. Det förutsätter tid och närvaro i stunden. Barnets och den ungas förhållande till sig själv, till andra människor och till omgivningen växer i möten. Lärarens och fostrarens viktigaste uppgift är att skapa kontakt med barnet och den unga.

 

I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Steinerdaghemmets dag rymmer många ögonblick då barnet genuint ses och hörs som sig själv. Man går genast på morgonen igenom hur var och en har det. I morgonringen samlas hela gruppen. En varm atmosfär av samhörighet utgör en trygg omgivning där barnet kan uttrycka sig och möta kamraterna och de vuxna på daghemmet.

 

I SKOLAN

Dagens viktiga inledning: skaka hand när man kommer in i klassrummet! En liten handling men en stor inverkan! Skoldagarna är fulla av små betydelsefulla möten. Var och en behöver en upplevelse av att bli sedd och hörd – dagligen. I klassgemenskapen övar man viktiga livsfärdigheter, att lyssna till sina medmänniskor och acceptera dem, att ge plats åt andra, att reda ut konflikter. Att observera elevens lärande och utveckling är för läraren utgångspunkten för en levande undervisning som tilltalar individen.

dela med sig