Lärarträning

MÄNSKLIG OCH YRKESMÄSSIG UTVECKLING

”Vad fick mig att välja lärarstudier? Avgörande var tanken på hur viktigt det är för barnet att bli sett. Jag funderade på hur det känns när ingen ser den potential som finns hos barnet. Jag fick en stark känsla av att jag vill vara den som ser.”

Vuxenutbildning som får en att tänka, röra sig och känna! I Finland finns en unik möjlighet att studera till klasslärare i steinerskolan, lärare inom småbarnspedagogik vid steinerdaghem och förskollärare i Snellman-högskolan i Helsingfors.

 

Snellman-högskolan erbjuder också annan vuxenutbildning. Steinerpedagogisk tilläggs- och fortbildning erbjuder bland annat Steinerforum ry. och Förbundet för steinerpedagogik

Luokanopettajat

Steinerpedagogisen luokanopettajan koulutuksen päätavoite on opiskelijan kokonaisvaltainen sivistyminen ja kouluttautuminen opettajan tehtävään. 

Koulutus perustuu ihmisen kasvun tutkimiseen sekä kasvavan lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheiden ymmärtämiseen.

Steinerkoulun luokanopettajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia luokanopettajana steinerkouluissa

 

”Elämme informaatiokeskeisessä yhteiskunnassa, jossa tieto ja sen hallitseminen ovat valtaa. Opettajankoulutuksessa on riemastuttavaa huomata hetkiä, jolloin opiskelijoista herää esiin muitakin puolia. Kun he uskaltavat luottaa kokemukselliseen, tuntevaan puoleen itsessään tai rohkaistuvat heittäytymään ja toimimaan epävarmuudenkin puolella.  

 

Aikamme tarvitsee tällaisia kokonaisesti itseään ja muita huomioivia ihmisiä ja opettajia. Mielestäni ehyt, kokonainen ihminen myös voi hyvin ja oppii parhaiten.”

Päivi Kallius, steinerpedagoginen luokanopettajakoulutus, opintovastaava, Snellman-korkeakoulu

Varhaiskasvattajat

Varhaiskasvattajan opinnoissa erikoistutaan alle kouluikäisen lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen steinerpedagogiikan pohjalta.  Varhaiskasvatuksen opinnot antavat kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävään.

”Sydänasiani on kasvattajan empatiataitojen tietoinen kehittäminen. Se, miten kasvattaja voi oppia ymmärtämään lasta paremmin ja nähdä hänet sellaisena, kuin hän on – ilman tarvetta arvottaa saati muuttaa häntä.

 

Ihmisen ensimmäiset 7 vuotta ovat tärkeää aikaa. Silloin rakennetaan perusta tahdolle ja rohkeudelle. Lapsen oppimista tulee katsoa holistisesti. Tiedon lisäksi steinerpedagogisessa kasvatuksessa huomioidaan myös lapsen tunteen ja tahdon alue.”

Tiina Ristolainen, steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opintovastaava, Snellman-korkeakoulu

Taideopinnot

Kuvataidekasvatuksen opintopolku tarjoaa lyhyitä sekä laajoja opintokokonaisuuksia taiteellisessa työskentelyssä, luontosuhteen syventämisessä ja steinerpedagogisessa kuvataidekasvatuksessa.

Puhe- ja draamataidepedagogin koulutuksessa opiskelija saa steinerpedagogisen ilmaisutaiteen aineenopettajan perusvalmiudet.

Snellman-korkeakoulun opiskelijoiden kommentteja opinnoistaan

  • Olen saanut uudenlaista elinvoimaa tämän vuoden aikana. Maailma on taas avautunut tavalla, joka oli minulle jokseenkin odottamatonta. Tiesin saavani jotain ja nauttivani opinnoista, mutta laajuudessaan sen vaikutus, virikkeiden moninaisuus ym. on silti yllättänyt minut positiivisesti. Osasta ihmissuhteista on muodostunut niin läheisiä, että ne kulkevat varmasti jossain muodossaan läpi elämän.

 

 

  • Kiinnostukseni steinerpedagogiikkaan on kasvanut ja haluan jatkaa luokanopettajaksi opiskelua. Opinnoissa saamani kuva steinerpedagogiikasta on raikas, vaihteleva, turvallinen, salliva ja rakastava. Kuva sopii yhteen taidekasvattajuuteni kanssa.

 

 

  • Itsekasvatus on mielenkiintoinen asia. Oman rajoittuneisuuden huomaaminen ja sen tunnustaminen ja jotain sen eteen aidosti tekeminen on haastavaa. Sille on oikeastaan löydettävä aikaa ja tilaa sen jälkeen kun kasvun tarpeen on havainnut. Kasvaessaan laajenee ja joskus on raivattava jotain alta pois. Uuden sisäistäminen on yleensä helppoa, mutta vaikeaa on poisoppia huonoja puoliaan. Itsestään pitää pitää huolta ja siinä täytyy muistaa fyysisyys, sielullisuus ja henkisyys.