Gemenskapen bär och fostrar

Steinerdaghemmet och -skolan bildar alltid en gemenskap, där helheten byggs tillsammans: med barnen, föräldrarna och personalen.

 

En trygg och bekant gemenskap ger en möjlighet till medborgaraktivitet på gräsrotsnivå – föräldrarna kan om de så vill vara en betydande del av gemenskapens verksamhet. När barnen växer får kamratgemenskapen en stor betydelse också för föräldrarna. Steinerpedagogik är att växa tillsammans.

Jag värdesätter vår gemenskap. Ingen här har endast en egen tomt utan vi arbetar mot ett gemensamt mål. Det gäller också eleverna: eftersom den enhetliga skolvägen i samma grupp hos oss börjar på årskurs ett och fortsätter i 9 eller till och med 12 år, så lär man känna sin gemenskap väl.  Våra elever kommer från mycket olika familjer och vi är en skola för alla! Ännu för några årtionden sedan var de steinerpedagogiska metoderna kanske före sin tid, men nu är många redan i allmänt bruk. Om vår skola verkar intressant, kan man alltid hälsa på och se hur vår vardag här ser ut.

 
FILIP HÄYRYNEN, REKTOR, STEINERSKOLAN I ESBO

dela med sig