Fostran till frihet

Steinerpedagogikens centrala mål är att fostra till frihet. Det betyder inte så kallad fri fostran – frihet är inte en metod, utan ett mål.

 

Målet är att fostra vuxna som tänker självständigt och som förstår orsak och verkan i sin egen verksamhet och tar ansvar för dem. Strävan är att var och en själv skapar sin egen världsbild och sina mål.

 

Barnets och den ungas tillväxt till sig själv stöds genom hela skolåldern. Barnet har frihet att utvecklas som sig själv och frihet att föra fram sina egna förmågor och synpunkter.

I småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen är lärarens naturliga och otvingade auktoritet ett viktigt stöd för att barnets självständighet och frihet ska utvecklas.

“Man kan påstå att människan i en högre ålder når frihet och självständighet bara om hen i detta åldersskede med en känsla av respekt internt kan stöda sig på vuxendomen och på så sätt så småningom själv mogna till ett självständigt inre liv.”

Rudolf Steiner

dela med sig